Algemene Voorwaarden Star Yoga

Algemene voorwaarden Star Yoga

Artikel 1 – Begrippen

1.1 Algemene voorwaarden
Deze door Star Yoga gehanteerde algemene voorwaarden, zijn gepubliceerd op de website van Star Yoga, www.starvitality.nl/yoga.

1.2 Star Yoga
Star Yoga is geregistreerd in het KvK handelsregister onder nummer 76794199.

1.3 Deelnemer
Degene die een door Star Yoga georganiseerde yogales, workshop, cursus of retreat volgt c.q. wenst te volgen bij Star Yoga.

1.4 Abonnementen/lidmaatschap
Een door Star Yoga uit te geven c.q. uitgegeven, en een door een deelnemer (maandelijks) te betalen c.q. betaald lidmaatschap c.q. contract voor het volgen van yogalessen, trainingen, workshops en/of diensten bij Star Yoga.

1.5 Workshop
Een bij Star Yoga te geven of gegeven workshop.

1.6 Losse les
Een eenmalige door een student te betalen en te volgen les bij Star Yoga, anders dan op basis van lidmaatschap.

1.7 Prive Sessie
Een door Star Yoga uit te geven c.q. uitgegeven, en door een student c.q. deelnemer te betalen c.q. betaalde privé yogales of coachgesprek.

1.8 Strippenkaart
Een tegoed aan lessen die op je strippenkaart in Momoyoga staan, zoals bedoeld in artikel 4.2.

1.9 Boekingsplatform
Het platform Momoyoga waarin een deelnemer of geïnteresseerde een eigen account kan creëren binnen de omgeving van Star Yoga en zijn activiteiten bij Star Yoga kan beheren.

1.10 Website
De website van Star Yoga, www.starvitality.nl/yoga.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1
De algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op alle lidmaatschappen, losse lessen, privé sessies, introductielessen, strippenkaarten en workshops bij Star Yoga. Door deelname verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Star Yoga als opdrachtgever en opdrachtnemer optreedt. Gedurende de looptijd van de overeenkomst kunnen de voorwaarden door Star Yoga worden gewijzigd. De laatste versie is altijd de geldende versie en beschikbaar op de website.

2.3
Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.4
Indien Star Yoga niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Star Yoga in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 – Deelname aan lessen, workshops en privé sessies

Een deelnemer schrijft zich bij voorkeur in voor een losse les, een abonnement/ lidmaatschap, een workshop, via de website van Star Yoga. Hiervoor maakt de deelnemer een account aan via het boekingsplatform (Momoyoga). Voorafgaand aan elke les dient de deelnemer zich te melden bij de docent van Star Yoga. Nadat de medewerker van Star Yoga de inschrijving en betaling voor de betreffende les heeft gecontroleerd is deelname mogelijk.

Deelname aan activiteiten van Star Yoga zonder inschrijving via het boekingsplatform is alleen mogelijk bij toestemming van de betreffende docent.

Artikel 4 – Abonnementen, strippenkaarten, losse lessen en tarieven

4.1 Abonnementen
Een abonnement, afgesloten via het boekingsplatform, geeft recht op het lidmaatschap van Star Yoga. De diverse abonnementen, de looptijd daarvan en verdere voorwaarden staan vermeld in het boekingsplatform. Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.1.1 Geldigheid lessen/credits
In het boekingsplatform wordt bij het desbetreffende abonnement/lessenkaart benoemd wat de voorwaarden omtrent geldigheid van credits zijn.

4.1.2 Minimale looptijd
De minimale looptijd van een lidmaatschap staat te allen tijde vermeld bij het desbetreffende abonnement in het boekingsplatform.

4.2 Strippenkaart of losse les
4.2.1 Inhoud Strippenkaart
Een strippenkaart is te boeken via het boekingsplatform. De inhoud van de strippenkaart staat beschreven in het boekingsplatform, evenals het aantal van de lessen of de sessies en de geldigheidsduur van de strippenkaart.

4.2.2 Losse les
Dit is een éénmalige door een deelnemer te betalen en te volgen les bij Star Yoga, anders dan op basis van een lidmaatschap.

4.2.3 Prijs en betaling
De prijs van een strippenkaart of losse les staat vermeld in het boekingsplatform. Pas na betaling is de aankoop definitief en te verzilveren voor lessen.

4.2.4 Geldigheidsduur
De geldigheid van elke strippenkaart of losse les staat vermeld in het boekingsplatform.

4.3 Tarieven en betaling
4.3.1 Tarieven
Alle actuele tarieven staan vermeld in het boekingsplatform. Star Yoga behoudt het recht tarieven te wijzigen. De tarieven zijn gebaseerd op een gemiddelde, dat wil zeggen dat de dagen waarop Star Yoga gesloten is, verrekend zijn in het tarief van het lidmaatschap.

4.3.2 Betaling
Bij het activeren van je abonnement via het boekingsplatform ben je akkoord met de algemene voorwaarden. Door het verrichten van de eerste betaling geef je toestemming aan Star Yoga om doorlopende maandelijkse incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het gekozen abonnementsbedrag van uw rekening af te schrijven. Dit geschiedt telkens voorafgaand aan de betreffende maand. Start het abonnement gedurende de maand, zal het eerste bedrag van de abonnementskosten recht evenredig berekend worden op basis van de resterende dagen van de maand.

4.3.3 Betalingsverplichting lidmaatschap
Stornering of het anderszins niet betalen is onder geen beding toegestaan gezien de betalingsverplichting die je aangaat bij afname van een dienst of product.
Bij het uitblijven van de betaling kan het lidmaatschap van de betreffende deelnemer worden opgeschort. Indien het bedrag niet kan worden geïncasseerd, zal er wanneer het openstaande bedrag na de tweede herinnering niet betaald wordt, toegang tot de lessen of anderszins aangeboden dienst worden ontzegd. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

Artikel 5 – Betaling en prijswijzigingen

5.1 Betalingscondities
Diensten en of producten aangekocht via het boekingsplatform dienen direct bij boeking middels online bankieren betaald te worden, tenzij anders benoemd is in de factuur.

5.2 Tariefswijziging
De geldende tarieven voor het totale aanbod van Star Yoga staan altijd in het boekingsplatform van Star Yoga. Star Yoga behoudt zich het recht voor de tarieven te wijzigen.

Artikel 6 – Reserveren lessen

6.1 Reserveren via account
Indien een geïnteresseerde wil deelnemen aan een les, dient hij/zij deze via het boekingsplatform van tevoren te reserveren.

6.2 Annuleren van reservering via account
De annuleringsvoorwaarden van een les worden vermeld op het boekingsplatform het boekingsplatform.

Artikel 7 – Lesrooster

7.1 Actuele rooster
Het geldende lesrooster staat altijd op het boekingsplatform. Star Yoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen.

7.2 Annuleringen lessen
Star Yoga behoudt zich het recht om een geplande les te annuleren, dan wel de op het lesrooster genoemde docent te wijzigen, als gevolg van overmacht. In dat geval vindt geen restitutie van abonnementskosten plaats.

7.3 Lesvrije dagen
Star Yoga is het gehele jaar open, onder voorbehoud van sluiting vanwege feestdagen of andere bijzondere dagen.

 

Artikel 8 – Beëindigen, veranderen en pauzeren lidmaatschap

8.1 Opzeggen /Opzegtermijn
Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk met inachtneming van de minimale looptijd van een abonnement en daarna de opzegtermijn van één kalendermaand. Opzegging dient online gedaan te worden via het boekingsplatform.
De enige geldige reden om een abonnement vroegtijdig (eerder dan de minimale termijn) te beëindigen is ziekte/ziekenhuisopname, zwangerschap of verhuizing. Hierbij dient de deelnemer een doktersverklaring aan Star Yoga te overhandigen of een nieuw woonadres aan te tonen. Openstaande credits kunnen niet meer opgenomen worden na opzegging van het abonnement en er vindt geen restitutie plaats van de nog openstaande credits. Opzeggingen worden niet verwerkt als er nog abonnementskosten openstaan.

8.2 Verhogen, verlagen abonnement
Het is mogelijk om maandelijks het abonnement te verlagen naar een abonnement met een ander lessentegoed per week. Hierbij is er sprake van een opzegtermijn van 1 kalendermaand en dient de deelnemer de wijziging voor einde van de maand aan te vragen om de maand erna in te gaan. Pas nadat de deelnemer via de mail een bevestiging heeft ontvangen dat de verlaging in goede orde is ontvangen, is sprake van een rechtsgeldige verlaging van het abonnement. Verhogen van het abonnement is per direct mogelijk.

8.3 Pauzeren
Pauzeren van een abonnement is bij uitzondering mogelijk. Pauzeren kan maximaal een maal per jaar plaatsvinden en de maximale termijn voor een pauze is twee maanden. De reden om een abonnement te pauzeren is ziekte/ziekenhuisopname, zwangerschap of langdurig verblijf in het buitenland. Hierbij dient de deelnemer een doktersverklaring of ander bewijs aan Star Yoga te overhandigen. De eerste maand na de hervatting zal de incasso weer starten. Mocht de deelnemer zijn abonnement alsnog willen opzeggen na de startdatum van hervatting dan is dit mogelijk met inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn. Artikel 8.1 is dan van toepassing. In geval van pauzeren wordt hierna de resterende minimale duur van het lidmaatschap automatisch verlengd met de duur van de pauze. Dit geldt ook bij een jaarcontract. Bij het aangaan van de pauze wordt een eindtermijn voor de pauze afgesproken. Verlenging van een pauze is niet mogelijk.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid
Star Yoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of blessures. Voor verlies, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen is Star Yoga nimmer aansprakelijk.

9.2 Letsel
Star Yoga werkt met gekwalificeerde docenten en zorgt altijd voor lessen en workshops van hoge kwaliteit. Toch bestaat de kans op een blessure of letsel tijdens een les of workshop. Door deelname aan een les of workshop bij, of verzorgd door, Star Yoga, aanvaardt de deelnemer dit risico op een blessure en/of letsel. Star Yoga adviseert het volgende om het risico op een blessure of letsel te verminderen:

  • Consulteer een arts voordat je met lessen begint als je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent, of indien je zwanger bent.
  • Als je een blessure hebt, of een ander lichamelijk ongemak, meldt dit dan altijd aan de betreffende docent vóór aanvang van de les of workshop.
  • Luister goed naar de instructies van de betreffende docent en volg deze op.
  • Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en houd rekening met je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk voor je zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.
  • Voer tijdens de menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.

Artikel 10 – Huisregels

10.1 Huisregels
Alle deelnemers worden geacht zich te allen tijde aan de huisregels van Star Yoga te houden.

10.2 Ontzegging toegang
Star Yoga behoudt zich het recht voor deelnemers die naar haar mening de huisregels niet naleven, de toegang tot Star Yoga te ontzeggen en het eventuele lidmaatschap van de betreffende deelnemer te beëindigen zonder terugbetaling van eventueel reeds betaalde abonnementskosten.

Artikel 11 – Webshop
Op dit moment nog niet beschikbaar.

Artikel 12 – Persoonsgegevens

12.1 Verzamelen persoonsgegevens
Star Yoga verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers en deelnemers voor het bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Star Yoga gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

12.2 Gebruik gegevens
Bij inschrijving via het boekingsplatform wordt de deelnemer automatisch ingeschreven voor de Star Yoga mailing lijst. Indien hij/zij dit niet wenst, kan er op een makkelijke manier worden uitgeschreven en ontvangt de deelnemer geen mailings meer.

12.3 Doorgave gegevens
Star Yoga geeft de persoonsgegevens van de deelnemers nooit zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door aan derden. Star Yoga gebruikt alleen persoonsgegevens voor het versturen van de Star Yoga mails aan diegenen die zijn ingeschreven.

Artikel 13 – Toepasselijkheid recht en geschillenbeslechting

13.1 Nederlands recht
Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillenbeslechting
Eventuele geschillen verband houdende met de Algemene Voorwaarden, abonnementen, strippenkaarten, workshops, privé sessies, en aanverwanten dan wel het volgen van lessen of het afnemen van andere producten en diensten van of bij Star Yoga zullen in eerste instantie worden beslecht op de in het artikel Klachtenregeling genoemde wijze. Indien het niet lukt om tot een bevredigende oplossing voor beide partijen te komen zal het geschil worden beslecht bij de bevoegde rechtbank te Maastricht.

Artikel 14 – Klachtenregeling

14.1 Procedure
Star Yoga doet er alles aan om de lessen, workshops, privé sessies en aanverwanten zo goed mogelijk te laten verlopen. Mocht er desondanks toch iets misgaan of heeft de deelnemer een klacht, dan meldt de deelnemer het voorval/de klacht per ommegaande aan Star Yoga per email: info@starvitality.nl. Star Yoga doet er alles aan om zo spoedig mogelijk tot een bevredigende oplossing te komen.

Mocht de oplossing uitblijven dan staat een beroepsmogelijkheid open bij een onafhankelijke derde, aangewezen door Star Yoga. De contactgegevens zullen op het eerste verzoek worden verstrekt.

14.2 Verwerkingstijd
Ingediende klachten worden binnen een termijn van 4 weken (28 dagen) gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Star Yoga binnen de termijn van 28 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de deelnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR WORKSHOPS EN PRIVE SESSIES VAN STAR YOGA

Artikel 15 – Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden
Deze Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden maken integraal onderdeel uit van deze Aanvullende Voorwaarden. Door deelname aan een Workshop of Privé sessie verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene en de Aanvullende Voorwaarden.

15.1 – Workshops

15.1.1 Boekingen
Een deelnemer kan aan een workshop deelnemen nadat hij via boekingsplatform het boekingsplatform een boeking heeft gedaan en Star Yoga het volledige bedrag voor deelname aan de workshop heeft ontvangen (met inachtneming van de uiterlijke betaaltermijn).

Het geldende workshoprooster staat altijd op platform het boekingsplatform. Star Yoga behoudt zich het recht voor het rooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd.

15.1.2 Annulering door Star Yoga
Star Yoga behoudt zich het recht voor om een geplande workshop te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde (volledige) bedrag gerestitueerd worden aan deelnemer of het als tegoed worden ingezet voor een volgende workshop.

15.1.3 Annulering door deelnemer
De annuleringsvoorwaarden van een workshop staan te allen tijde vermeld op het boekingsplatform.